این سایت حاصل تلاش شبانه روزی سید محمد جواد حسینی می‌باشد که بدون وابستگی مادی و معنوی به هیچ سازمان و نهاد و حزب و گروه سیاسی فعالیت خود را ابتدا بر اساس قانون الهی و سپس قانون اساسی ایران بنا نهاده است. کلیه هزینه‌های این سایت با هزینه شخصی پرداخت می‌شود که امیدوارم از این پس از طریق فروشگاه سایت و تبلیغات تامین شود و همواره سعی می‌کنم تا مطالب آموزشی جدید و خواندنی را برای شما به ارمغان بیاورم.

دختری در مه 7

دو شنبه
8:4 PM
حسینی
عاقبت وقتی به خانه رسیدم هوا کاملاً تاریک شده بود و همه برایم نگران بودند. وقتی مطمئن شدند که سالم و سلامت هستم و اتفاقی برایم نیفتاده به حال خودم رهایم کردند. میلی به خوردن شام نداشتم. تا حد زیادی عصبانیتم فرو کش کرده بود و نگران حال رضا بودم. می دانستم که از شدت ناراحتی مرادر آن پارک دور افتاده رها کرده بود و هیچ خصومت و عمدی در کار نبوده. آن شب چند بار تصمیم گرفتم به خانه شان زنگ بزنم و از حالش با خبر شم ، اما باز پشیمان شدم. باید به او زمان می دادم تا با خودش کنار بیاد.یکی دو بار هم شماره همراهش رو گرفتم ، اما خاموش بود. صبح وقتی به مرکز مشاوره رفتم با نا امیدی سعی می کردم دلشوره شدیدم را کنترل کنم. آنروزصبح به همه حواسم احتیاج داشتم. از آن روزهای شلوغ و پر رفت و آمد بود که حسابی خسته ام میکرد. ازپله ها که بالا می رفتم دکتر شمیرانی را دیدم که به طرفم میاد. سلام کردم و منتظر ماندم. به کندی پیش آمد و گفت:
موضوعات مرتبط: رماندختری در مه 7

دختری در مه6

دو شنبه
8:3 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رماندختری در مه 7

رمان دختری در مه5

دو شنبه
8:2 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رماندختری در مه 7

دختری در مه 4

دو شنبه
8:2 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رماندختری در مه 7

دختری در مه3

دو شنبه
8:1 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رماندختری در مه 7

دختری در مه2

دو شنبه
8:0 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رماندختری در مه 7

رمان دختری در مه 1

دو شنبه
7:59 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رماندختری در مه 7
صفحه قبل 1 صفحه بعد