این سایت حاصل تلاش شبانه روزی سید محمد جواد حسینی می‌باشد که بدون وابستگی مادی و معنوی به هیچ سازمان و نهاد و حزب و گروه سیاسی فعالیت خود را ابتدا بر اساس قانون الهی و سپس قانون اساسی ایران بنا نهاده است. کلیه هزینه‌های این سایت با هزینه شخصی پرداخت می‌شود که امیدوارم از این پس از طریق فروشگاه سایت و تبلیغات تامین شود و همواره سعی می‌کنم تا مطالب آموزشی جدید و خواندنی را برای شما به ارمغان بیاورم.

رمان دنیای این روزای من5

سه شنبه
5:37 PM
حسینی

پنجره ی اتاق رو باز کردم و گفتم:
- امشب زیاد گرم نیست.پنجره رو باز میزارم برات.
بی حرف لبه ی تخت نشسته بود.
موهامو بالای سرم جمع کردم و گفتم:
- انگاری ناراحتی...
خندیدم و ادامه دادم:
- خونه ی بابات اینقدر عذابت میده؟
لبخندی زد و هیچی نگفت.
حتما از امشب ناراحت بود.از اینکه باهاش بد حرف زدم.
به لبه ی پنجره تکیه دادم و گفتم:
- چته سهیل؟
سرشو تکون داد و گفت:
- مگه باید طوری بشه؟
شونه بالا انداختم و گفتم:
- فقط دیدم توی همی.گفتم شاید طوری شده.
خیره شد توی چشام.حتما داره پیش خودش میگه با اون طور حرف زدنت میخواستی پاشم قر هم بدم برات؟
از تصور خودم خندم گرفت.تاحالا ندیده بودم سهیل برقصه.
سهیل از جاش بلند شد و گفت:


رمان دنیای این روزای من4

سه شنبه
5:37 PM
حسینی

رمان دنیای این روزای من3

سه شنبه
5:34 PM
حسینی

رمان دنیای این روزای من2

سه شنبه
5:33 PM
حسینی

رمان دنیای این روزای من1

سه شنبه
5:32 PM
حسینی
صفحه قبل 1 صفحه بعد