این سایت حاصل تلاش شبانه روزی سید محمد جواد حسینی می‌باشد که بدون وابستگی مادی و معنوی به هیچ سازمان و نهاد و حزب و گروه سیاسی فعالیت خود را ابتدا بر اساس قانون الهی و سپس قانون اساسی ایران بنا نهاده است. کلیه هزینه‌های این سایت با هزینه شخصی پرداخت می‌شود که امیدوارم از این پس از طریق فروشگاه سایت و تبلیغات تامین شود و همواره سعی می‌کنم تا مطالب آموزشی جدید و خواندنی را برای شما به ارمغان بیاورم.

رمان همخونه13

دو شنبه
4:41 PM
حسینی

 

            همخونه

هفتم اسفند ماه بود. دیر وقت بود . شام خوشمزه ای که درست کرده بود روی اجاق گاز هنوز انتظار میکشید اما شهاب نیامده بود و یلدا با خود فکر کرد حتی این شب را هم از من دریغ کرد.
با اینهمه در اتاقش مشغول جمع آوری لوازمش شد. صدای بسته شدن در را شنید و صدای پرت کردن کلید روی میز . در را باز  کرد وبیرون آمد. شهاب خسته و ژولیده بود. سلام کردند  و شهاب خود را روی کاناپه رها کرد.
یلدا پرسید چای میخوری؟
شهاب نگاهش کرد و گفت مرسی.
شام خوردی؟
نه. اما اشتها ندارم.
باشه . غذا رو میذارم توی یخچال هر وقت خواستی گرمش کن.
یلدا رفت تا چایی بیاورد و لحظه ای بعد با سینی چای بازگشت. دلش میخواست این آخرین شب را در کنار او بنشیند . اما  شهاب دست دراز کرد تا چایی را بردارد چیزی در انگشتش درخشید و برق آن آتش به جان یلدا انداخت.
دیگر نفهمید چگونه آنجا را ترک کرد و دوبار در اتاق خود را زندانی یافت. خشم .نفرت وعمق حقارت چنان بر جانش نشست که  توان حرکت نداشت. لحظه ای بخود آمد که تمام لوازمش را جمع کرده بود . باخود گفت خدایا ممنونم که همه ی تردیدها رو از
من گرفتی. حتی توان گریستن نداشت. نمازش را خواند و سعی کرد بخوابد. اما تا صبح جان بر لب آورد . تمام تنش پر از درد  بود و دلش پراز نفرت.


موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه12

دو شنبه
4:40 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه11

دو شنبه
4:40 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه10

دو شنبه
4:39 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه9

دو شنبه
4:38 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه8

دو شنبه
4:37 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه7

دو شنبه
4:36 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه6

دو شنبه
4:36 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه5

دو شنبه
4:35 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه

دو شنبه
4:34 PM
حسینی
رمان همخونه 4
موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه3

دو شنبه
4:33 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه

رمان همخونه2

دو شنبه
4:32 PM
حسینی

موضوعات مرتبط: رمانرمان همخونه
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد