سید محمد رضا هاشمی زاده :

 

آلوده به گِل چشمه ی زمزم نکنید

از آینـــــه ها سـنگ فــراهم نکنید

هرشب شبمان ســـیاه تر می گردد

تعـــداد ســـــتاره هایمان کـم نکنید

....

دراین شبها سـتاره می شکوفم

شکســته، پاره پاره می شکوفم

شقـایق درشقـایق، زخم درزخم

بهــار آمـد، دوبـاره می شکوفم


.....

تو گفتی عیــد شد محفـل بگیریم

کنار دست گـــل منــــزل بگیریم

بیــــا بـا دستـــمـــال مهــــربانی

شبی هم گردوخاک ازدل بگیریم