شاعر عاشورایی سید محمد رضا هاشمی زاده :

قا فـلـــه ی عشق (در اربعین)

 

 یکبار دگر تا شهــــــدا قافله برگشت 

یک قافلـــــه با پای پُر از آبله برگشت

با شوق بهـــــارو نفس سرخ شقایق

با بال و پر خسته ی خود چلچله برگشت

تفسیر شکوفــــــا شدن ِ خون شهیدان

مردانه زنی زخمـــی از این فاصله برگشت

با وزن حمــسی به حـــریم حــرم عشق

با دفتر شعــری به زبان گلـــــــه برگشت

مردی که به پـــا سلسله در وقت سفر داشت

از معرکه ی خوف و خطرهــا یـله برگشت

از شعله ی خــــــون شهـدا در دل تاریخ

آتشکــده ی روشــن این سلسله برگشت

هـر چند که خون شد دل گلـهای شقایـق

خون فاتــح شمشــیر شد و قافـلـه برگشت